Református Internetes Lelkigondozás
| ONLINE LELKISEGÉLY | Skype logo ID: lelkigondozas1 | mindennap 17 - 01. óra között
Akadálymentes verzió
A Skype-os lelki-gondozás hívható mindennap: 17 - 01. óra között.

     

Skype azonosító: lelkigondozas1

"...Szüntelen imádkozzatok..."


Óra el?tti imák


Mi Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, Szent Lelked ereje növelje hitünket. Ámen.
Édes Atyánk, jó Istenünk! Áldásodért esedezünk. Te világíts lelkünk el?tt, Adj a tanuláshoz er?t, Adj készséget szépre, jóra, Legyen áldott minden óra, Amelyet itt töltünk veled... Szívünkbe írd be szent neved! Ámen!
Jöjj Szentlélek Isten, bölcsességnek lelke, akit?l száll alá minden áldás és minden jó adomány: jöjj és áraszd ki ránk szent er?det és világosságodat! Hogy e mai napot és ennek óráit szívünk lelkünk nemesítésére, ismereteink gyarapítására s a te dics?ségedre szentelhessük. Ámen
A te nevedben Krisztusunk, Ismét tanuláshoz fogunk, Munkánkban légy h? vezérünk, Add ránk áldásodat kérünk. Ámen.
Úr Jézus fordulj hozzánk, És Szentlelkedet áraszd reánk, Hogy hitünkben er?sítsen, Az igaz útra segítsen. Ámen

Reggeli imádság
Jó Istenem felébredtem, Te ?rködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. El ne hagyj a mai napon, Légy kísér?m a jó úton. Hogy parancsod meg ne szegjem, Krisztusomat h?n kövessem. Ámen.
Jó Istenem felébredtem, Te ?rködtél énfelettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. Óvj meg ma is szent kezeddel, Tekints reám szeretettel, Vezesd minden lépésemet, Ó hallgasd meg kérésemet. Ámen.
Itt a reggel, itt a reggel, Ismét van egy szép napunk, Melyen bens? szeretettel Urunknak szolgálhatunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, Áldd meg, kérünk, e napot, Hogy mindenben teljesítsük A te szent akaratod. Ámen.
Összeteszem a két kezem, Úgy kérem a jó Istenem, Hogy áldjon meg s legyen velem, Míg csak a nap le nem megyen. Ámen
Harangoznak a szívemben, A jó Isten szeret engem: Adott nekem új napot S én neki hálát adok. Mikor este lefeküdtem, Sötét volt, Most világos, bíborpiros Az égbolt. A sötétben te ?riztél, A reggelre te ébresztettél Engemet, Áldott legyen, Uram, a te Szent neved! Ámen
Én Istenem, te légy nekem E napon is szövétnekem. Légy csillagom, fényl? napom, Te légy minden gondolatom! Ó, mutasd meg ösvényedet, Mely e földön jóra vezet; Építs hidat a menny felé; Tisztán jussak színed elé! Ámen
Édes jó Istenem, új napra virradtunk a Te ?rz? szemed legyen ma is rajtunk. Ámen.
Jézus nevében ébredek, Atyám, vezesd lépésemet. Kísérj engem áldásoddal, Utaimon oltalmaddal. Ámen.
Uram Jézus hála néked! Adtál nyugtot, csendességet: Mai nap is légy énvelem, Óvd a b?nt?l az életem! Ámen
Megköszönöm jó Atyám, hogy az elmúlt éjszakán meg?riztél engemet és új napot kezdhetek. Szent Fiadért Istenem, kérlek téged légy velem. Békesség és szeretet vezéreljék léptemet. Ámen.

Étkezés el?tt
Urunk Jézus áldj meg minket, Mindennapi kenyerünket! Ámen.
Jövel Jézus légy vendégünk , áldd meg amit adtál nékünk. Adjad Uram, hogy jól essék, A te neved dicsértessék. Ámen
Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk. Ámen
Áldd meg édes Istenünk, Mindennapi kenyerünk. Ámen.
Mennynek, földnek, teremt?je, Mindenható Istenünk! Áldásodnak gazdagságát Ingyen közlöd mivelünk. T?led ered életünk, Lelkünk, testünk, mindenünk; Te adsz ételt, egészséget, Értelmet és képességet. Most is adtál a testünknek Ételt, s ezzel új er?t. Te vagy, ki megelégíted A szomjazót, éhez?t. Tenálad van enyhülés, Igaz lelki üdülés. Dics és hála Néked érte, Most míg élünk, s mindörökre. Ámen
Ki asztalt terítesz az égi madárnak, Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának. Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben, italban legyen b?ven részünk. Gondvisel? Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

Székely asztali áldás
Jó Istenünk, légy most velünk, Áldd meg a mi eledelünk! Ámen.
Ételem italom ki adod, légy áldott! Tápláld igéddel is az egész világot! Ámen

Étkezés után
Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Aki ételt italt adott, Úr Jézus neve legyen áldott. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Nekünk adtál hála Isten, Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.
Asztalomnál csendben ülve Hálát adok, Istenem! Mert megadtad ételem, Légy tovább is énvelem! Ámen.
Gondvisel? Atyánk, asztaltól kelve Szívb?l hálát adunk kezünk összetéve. Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját, Fordítsd vissza néki a vendéglátását, Szánd meg a szegényt, a szenved?t s az árvát, S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

Családban
Uram, te megnyitod kezedet és eledelt adsz minden teremtésednek a te jóvoltodból. Amit nekünk adtál, Atyánk, engedd, hogy éljünk azzal mértékletesen, jóságodért háládatosan. Hogy így mind testünknek, mind lelkünknek javára szolgáljon Ámen.
Ülj asztalunkhoz Jézusunk, Te légy házunk feje, Tápláld testünket, lelkünket, Életnek kenyere. Ámen.
Testünket megelégítetted, szívünket megvidámítottad s megmutattad ismét, hogy te vagy a gondvisel? édes atyánk. Ó, cselekedd, Uram, hogy köszönetünk s hálánk soha meg ne sz?njék; s ha te jó vagy hozzánk, ha te táplálsz minket: legyünk mi is jó gyermekek, jó testvérek. Kenyerünket szegjük meg az éhez?knek, szívünket nyissuk meg a te magasztalásodnak most és mindenkoron! Ámen
Isten neve legyen áldott, Aki ételt, italt adott. Ámen.
Összeteszem két kezem, Úgy áldalak jó Istenem, Te táplálod testemet, Fenntartod életemet. Köszönöm jó Istenem, amit ma is adsz nekem, amikor elfogadom, Téged ill? áldanom. Ámen.


Esti imádságok


Én, Istenem, jó Istenem, Becsukódik már a szemem, De a tiéd nyitva Atyám, Amíg alszom, vigyázz reám! Vigyázz az én szüleimre, Meg a kistestvéreimre, Mikor a nap újra felkel, Csókolhassuk egymást reggel. Édes atyám, jó Istenem, Éjszaka is maradj velem! Oltalmaztál egész napon, Oltalmazz ha elaluszom. Viselj gondot mindig reám, Jó Istenem, édes Atyám! Ámen
Álom, álom, édes álom Nyugodj az én szempillámon; S amíg zárva lesz a szemem; Légy mellettem jó Istenem! Ámen!
Álmos vagyok, úgy alhatnám, Fáradt vagyok, nyugodhatnám. Bezáródik két szemem: Vigyázz reám, Istenem! Adj csendes éjt mindenkinek, Szüleimnek, testvérimnek, És házunkon kívül is, Minden jó lelket ?rizz! Ámen.
Leszállt az éj: ágyamba térek S jóságodért, ó áldott Lélek, Néked hálával áldozom S oltalmadért imádkozom. Ámen!
Két kezemet összetéve, Leborulok, jó Atyám! Kegyelmedb?l szálljon béke, Csöndes álom csókja rám! Ringass, ringass h? öledben! Ott nyugszom legédesebben. Védj meg Uram áldást hintve Minden bajtól engemet! Gondjaidba, kezeidbe Ajánlom a lelkemet. Ringass, ringass h? öledben! Ott nyugszom legédesebben. Nyisd meg Atyám, trónodiglan Éj sötétjén az eget, Hadd lássam meg álmaimban Ragyogó szent képedet! Ringass, ringass, h? öledben! Ott nyugszom legédesebben. Ámen
Édes jó Istenem, Most amint lefekszem, Áldó két kezedet terjeszd ki felettem. Ámen.
Este van már Jézusom, Megfáradtam, lenyugszom. Bocsásd meg, amit vétettem, Ki meghaltál érettem. Amíg csendesen aluszom, ?rz? angyalod virrasszon. Ámen.
Elmúlt a nap, megpihentem, Hálát mondok jó Istenem, Szeretettel gondoltál rám, Sok-sok jóval elhalmoztál. Én azonban bánatomra, Nem figyeltem jóságodra, Oly sok b?nnel viszonoztam, Bocsásd meg irgalmasan. Szívb?l kérlek égi Atyám, Most az éjjel vigyázz reám. Ne érje baj szüleimet, Szép hazámat te ?rizzed. Ámen.

Templomba érkezéskor
Szent házadba megjelentem, Jó Istenem áldj meg engem, Hadd dicsérlek buzgón téged, Vésd szívembe szent igédet! Ámen.
Imádkozni jöttem ide, Szent felséged elejébe. Míg itt neved ünnepelem, Szívembe szállj le Istenem. Szent házadba jöttem Atyám, Add áldásodat reám, Imádságom halld meg kérlek, Közöld velem szent igédet. Ámen.
Mindenható Isten Ki osztasz kegyelmet, Igédre hallgatni Adj nekem figyelmet. Ámen.
Istentisztelet után Szent házadból eltávozván, Atyám, arra kérlek, Lehessek megtartója A te szent igédnek! Ámen.
Színed el?l jó Istenem, Bocsáss el most kegyelmesen, Áldásoddal maradj velem. Ámen.

Istentisztelet után
Szent házadból eltávozván, Atyám, arra kérlek, Lehessek megtartója A te szent igédnek! Ámen.
Színed el?l jó Istenem, Bocsáss el most kegyelmesen, Áldásoddal maradj velem. Ámen.
Házunkba is jöjj el velem, tedd templomoddá Istenem. Ha áldott volt bejövésem, Legyen áldott kimenésem. Ámen.
Atyám, köszönöm neked Az igét, áldást, éneket. Ámen.
Igédnek áldását köszönöm Istenem. Add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Ámen.
Urunk Jézus Szent igédért Áldunk téged s kegyelmedért. Tarts meg minket jóságodban, Vezérelj országodba. Ámen.
Urunk Jézus arra kérünk, áldd meg a mi eledelünk. Ámen.
Jöjj Úr Jézus, áldj meg minket, italunkat, ételünket. Ámen.

Dicséret
Dicsérjétek az Urat, mert jó, Dicsérje minden földi lakó, Dicsérjétek az égi seregek, Az Atyát, a Fiút, a Szentlelket. Ámen.
Minden nap megújul rajtam Jó Atyám szereteted, Hogyne zengne néked ajkam Hálát és dicséretet. Ámen
Téged dicsér dalom, Jóságod magasztalom. A madárkát is szereted, De én sok kismadárnál Drágább vagyok neked. Ámen.
Köszönöm Uram az életet A családot, a kenyeret, Köszönöm a madarak énekét, Áldom Istenünk szent nevét. Ámen
Dicsérünk Jézusunk, Feltámadt Krisztusunk, Kit angyalok áldnak, Hozd el újulását Az egész világnak. Ámen.

Bocsánatért
Füled mindent hall Istenem, Szemed látja, ha vétkezem, Minden b?nöm jól ismered, Kérlek, bocsásd meg vétkemet. Ámen.
Kérlek téged Istenemet, Bocsásd meg minden vétkemet, Teremts bennem tiszta szívet, Hálás szívet, hozzád hívet. ámen.

Szül?kért
Istenem, Istenem! Úgy szeretlek téged, Mint az én aranyos, Édes két szülémet. Tartsd meg ?ket nekem, Nekik is engemet, Hálával töltsd teli Gyermeki szívemet. Ámen.
Akik minden gondjaikkal Értem élnek, rám vigyáznak, Áldd meg Isten két kezeddel Jó anyámat, jó apámat. Ámen.

Egyéb
?re a világnak Jó Atyám imádlak! Bízva kelek, fekszem, Megtartasz te engem. Egész világ ott van, Ölel? karodban. Akaratod nélkül Egy hajszál se görbül. ?re a világnak, Jó Atyám imádlak! Ámen
Jó Atyám, tied vagyok, gyermekedet el nem hagyod. Ámen.
Jézus, csak benned bízhatom, Vezess, hogy el ne essem. Segíts, hogy járja utadon, S országodat keressem. Ámen.
Köszönöm e szép napot, Játszom ma és tanulok, Legyél Uram mellettem, Jót hozzon e nap nekem, S találd benne kedvedet, Ó, adj nekem örömet. Ámen.
Köszönöm Istenem szép magyar hazámat, Erd?t, mez?t, hegyet, napsugaras tájat, Ahol megszülettem, ahol gyermek lettem, Ahol csillagok ragyognak felettem. Ámen.
Köszönöm Istenem a szünid?t: a napfényt, a friss leveg?t, a zöldell? rétet, tavat, folyót, az új tájakat és új barátokat, köszönök minden jót. Ámen.
Jézusom! Nekem is add a Te Lelkedet! Hadd dicsérje szívem és szám a nevedet. Ámen.

Magyarországi Református Egyház, Református Missziói Központja, Református Internetes Lelkigondozás
Éjszaka is várjuk a hívásod mindennap 17 - 01 óra között, Skype ID: lelkigondozas1! Emberi kapcsolatok, a személyiség vonatkozásai, hitbeli, egyházzal kapcsolatos kérdések tekintetében. Református Telefon-lelkigondozás
1151 Budapest, Alag utca 3.
Budapest
Hungary
PriceRange: 0.00 HUF
Phone: +36 1 201 0011
E-mail: info@telefon-lelkigondozas.hu
Skype: Skype ID: lelkigondozas1
SubOrganization: Református Telefon-lelkigondozás Website:

A weboldalunk cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Rendben